Vandra

Promenadstråket Spången

Spången utgörs av en spångad gångväg som är cirka 160 meter lång mellan industriområdet och smedbostaden Kungshammar vid Bergslagsvägen. På den östra sidan av ån, intill spången, fanns den första hammaren. År 1911 - 1912 anlades här en mindre kraftstation. Det är bland annat på resterna av denna som spången går.

Fakta

Spångenområdet har höga naturvärden utvecklats, eftersom området har fått stå orört under så lång tid. Området strax söder om spången har till exempel noterats förekomst av ett stort antal fladdermöss I området häckar forsärla, kattuggla, steglits och vissa år den mindre hackspetten. Området är även en viktig lokal för övervintrande strömstarar.

Längs vägen